PeMa - Tech, s.r.o. ⁞ Esterházyovcov 1554/27, 924 01 Galanta, Slovensko ⁞ pema-tech(at)centrum.sk ⁞ +421 917 127 017

  • Facebook - PeMa-Techs.r.o.
  • Instagram - PeMa-Techs.r.o.

Elektroinštalácia je sústava elektrotechnických zariadení k vedeniu a ovládaniu elektrického prúdu alebo elektrických signálov v mieste ich výroby respektíve vzniku, premeny a úprav alebo ich užívanie a spotreby. Slúži k prenosu elektrickej energie (silové rozvody), alebo k prenosu dát a slaboprúdových signálov. Požadovanému účelu musí vyhovovať jej vybavenie a dimenzovanie. Pre elektroinštaláciu v budovách sa užívajú názvy rozvodná sieť (silové rozvody), dátová sieť (dátové rozvody), prípadne slaboprúdové rozvody (oznamovacie vedenie).

 

Elektroinštalácia je tvorená sústavou vzájomne prepojených vodičov, ovládacích prvkov (spínače, stýkače, relé) a istiacich prvkov (poistky, ističe, prúdové chrániče, prepäťové ochrany).

 

V budovách je elektroinštalácia uložená v stenách v elektroinštalačných rúrkach alebo priamo v omietke, prípadne na povrchu stien alebo v priestore v elektroinštalačných lištách, kanáloch, žľaboch. Pre moderné elektroinštalácie je typické, že silové (napájacie) aj slaboprúdové vodiče a káble sú vedené spoločnými trasami a prepájajú rovnaké prístroje. Napríklad v bytových a im podobných inštaláciách bývajú v spoločnom rámčeku umiestnené silové zásuvky spoločne s dátovou, telefónne alebo TV / SAT zásuvkou. Mimo to môže byť spoločne so silovým vedením položený aj kábel pre ovládaciu zbernicu KNX / EIB. Pretože silové a slaboprúdové rozvody sa môžu vzájomne ovplyvňovať a nemožno ich priestorovo oddeliť, vznikol odbor EMC. V rámci elektromagnetickej kompatibility sa skúma a rieši vzájomné rušenie a odrušenie v elektroinštaláciách.
 

Existujú rôzne spôsoby spojenia vodičov. Vodivé spojenie môže mať napríklad toto prevedenie

  • pevné (nerozoberateľné) spojenie - lisovaním, mäkkým spájkovaním, zváraním

  • rozoberateľné spojenie

    • skrutkové spojenie - odizolovaný koniec plného vodiča sa priamo zasunie do skrutkovej svorky alebo sa vytvaruje ako očko a navlečie na skrutku. Na koniec lankového vodiča sa nasunie káblové oko, vidlička alebo FASTON a nalisujú sa krimpovacím kliešťami.

    • bezskrutkové spojenie - odizolovaný koniec vodiča sa zasunie do pružinovej svorky

    • konektorové (zásuvkové) spojenie - vodiče sa spoja niektorým z uvedených spôsobov s pólmi pohyblivej časti konektora (vidlice, zástrčky), ktorá zakončuje kábel. Nepohyblivá časť konektora býva vstavaná do zariadenia, zapájanie do dosky plošného spoja alebo zabudovaná do steny budovy. Dodržiava sa zásada, že napájací strana konektora má kontakty vo forme zdierok (dutiniek, female), napájaná časť konektora má kontakty vo forme štipcov (male).

K nevodivému spojeniu súbežne vedúcich vodičov sa používa vyväzovanie alebo bandážovanie (zväzkovanie).

 

K manuálnemu ovládaniu sa používajú ako kontaktné prvky spínače a vypínače (jednopólové alebo dvojpólové) a prepínače, ktoré môžu byť buď dvojpolohové (jednopólové alebo dvojpólové) alebo viacpolohové. K vzdialenému alebo automatizovanému spínaniu, rozpínaniu alebo prepínaniu slúžia relé alebo stýkače.

 

Prepäťovú ochranu môže zabezpečovať zhášacia (skratovacia) dióda alebo zhášací (skratovací) rezistor. Istenie proti nadprúdu a skratu zaisťujú poistky (valcové keramické, plastové, nožové štandard, maxi či mini) a ističe.

Elektromer sa na požiadavku dodávateľa elektrickej energie umiestňuje na miestach prístupných z verejného priestranstva. Pri bytových domoch s viacerými bytmi sa elektromery umiestňujú v spoločných priestoroch domu do elektromerových rozvádzačov. Typicky vždy pre jedno podlažie spoločne do jedného rozvádzača. Zmyslom tohto umiestnenia je možnosť odpočtu stavu elektromera aj za neprítomnosti majiteľa objektu alebo bytu. Odporúčané je umiestnenie číselníka (displeja) vo výške 1500 - 1700 mm od definitívnej výšky podlahy. V technicky odôvodnených prípadoch sa môže elektromer umiestniť minimálne 700 mm nad konečnou úrovňou terénu. Pred elektromerom má byť voľný priestor 800 mm.

Klasická elektroinštalácia